گالری

مجموعه از نمونه کارهای کلینیک زیبایی دکتر زمانی را در این صفحه ملاحظه خواهید کرد.

گالری تزریق ژل و بوتاکس 4

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق ژل و بوتاکس 4

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل (سری 4) را مشاهده کنید

183
گالری زوایه سازی صورت 1

گالری - گالری زاویه سازی صورت

گالری زوایه سازی صورت 1

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های زوایه سازی صورت (سری 1) را مشاهده کنید

210
گالری تزریق ژل 3

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق ژل 3

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل (سری 3) را مشاهده کنید

434
گالری تزریق فیلر 3

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق فیلر 3

در این صفحه تصاویر و ویدیو های مرتبط با تزریق فیلر ( سری 3 ) برای شما قرار داده شده است

347
گالری تزریق فیلر 2

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق فیلر 2

در این صفحه تصاویر و ویدیو های مرتبط با تزریق فیلر ( سری 2 ) برای شما قرار داده شده است

530
گالری تزریق فیلر 1

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق فیلر 1

در این صفحه تصاویر و ویدیو های قبل و بعد از فیلر برای شما قرار داده شده است

384
گالری تزریق ژل 2

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق ژل 2

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل (سری 2) را مشاهده کنید

377
گالری تزریق ژل 1

گالری - گالری تزریق ژل و بوتاکس

گالری تزریق ژل 1

در این صفحه میتوانید تصاویر و ویدیو های تزریق ژل را مشاهده کنید

376